Русский язык Белорусский язык Английский язык Литовский язык Польский язык
Культура Мостовщины
 • 13 марта
  Народное гулянье «Масленица щедра – веселись хоть до утра»

13 марта
Народное гулянье «Масленица щедра – веселись хоть до утра» (г.Мосты)
Приглашаем всех на народное гулянье «Масленица щедра – веселись хоть до утра». Гостей праздника ждёт яркое театрализованное представление «Здравствуй, Масленица». Выступят лучшие творческие коллективы Мостовского района. Традиционные песни и пляски, весёлые частушки и прибаутки прозвучат на празднике. Самые отважные смогут покорить обледенелый столб и снять подарки. Ну и конечно же, состоится яркий обряд сжигания чучела, символизирующий проводы зимы. На празднике развернётся широкая ярмарка, а также игровая зона, где каждый сможет поучаствовать в различных конкурсах. Приезжайте и приходите, пусть Масленица будет для Вас доброй, ладной, вкусной и запоминающейся!

Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

13 сакавіка
Народнае гулянне “Шчодрая Масленіца – весяліся хоць да раніцы” (г.Масты)
Запрашаем усіх на народнае гулянне “Шчодрая Масленіца – весяліся хоць да раніцы”. Гасцей свята чакае яскравае тэатралізаванае прадстаўленне “Дзень добры, Масленіца”. Выступяць лепшыя творчыя калектывы Мастоўскага раёна. Традыцыйныя песні і пляскі, вясёлыя прыпеўкі і прымаўкі прагучаць на свяце. Самыя адважныя змогуць пакарыць абледзянелы слуп і зняць падарункі. Ну і канешне ж, адбудзецца яскравы абрад спальвання пудзіла, які сімвалізуе праводзіны зімы. На свяце разгорнецца шырокі кірмаш, а таксама гульнявая зона, дзе кожны зможа паўдзельнічаць у разнастайных конкурсах. Прыязджайце і прыходзьце, хай Масленіца будзе для вас добрай, ладнай, смачнай і незабыўнай!
Тэл.: +375 1515 64494, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”


13 March
Folk Festival “Pancake Week is Generous – Have Fun Even till the Morning” (Mosty city)
We invite everyone to the folk festival “Pancake Week is Generous – Have Fun Even till the Morning”. Guests of the holiday will enjoy a bright theatrical performance "Hello, Pancake Week!". You will see the performance of the best creative collectives of the Mosty district. Traditional songs and dances, funny ditties and jokes will be performed at the holiday. The most courageous will be able to conquer the icy pillar and take gifts. And of course, there will be a vivid rite of burning a scarecrow, symbolizing the farewell to winter. You can enjoy a wide fair at the festival, as well as a play area, where everyone can take part in various competitions. Come to the festival, let Pancake Week be kind, tasty and memorable for you!
Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mosty District Center of Culture”

 • 13 марта
 • Праздник блинов «Ох, блины мои, блины, вы блиночки мои»

13 марта

Праздник блинов «Ох, блины мои, блины, вы блиночки мои» (Мостовский район, аг. Хартица)

Ароматными, пышными и вкусными блинами гостеприимный аг. Хартица приглашает на праздник блинов «Ох, блины мои, блины, вы блиночки мои». Гостей ожидает насыщенное и вкусное гулянье. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по выпеканию блинов, проявить себя в весёлых играх и забавах, а также угоститься вкусным лакомством, приняв участие в народной дегустации. Завершится праздник дискотекой.

Тел.: +375 1515 39746, филиал «Хартицкий ЦДиК»

13 сакавіка

Свята бліноў “Ой, бліны мае, бліны, вы бліночкі мае” (Мастоўскі раён, аг. Харціца)

Духмянымі, пышнымі і смачнымі блінамі гасцінны аг. Харціца запрашае на свята бліноў “Ой, бліны мае, бліны, вы бліночкі мае”. Гасцей чакае насычанае і смачнае гулянне. Усе жадаючыя змогуць паўдзельнічаць у майстар-класе па выпяканні бліноў, праявіць сябе ў вясёлых гульнях і забавах, а ткасама пачаставацца смачнымі ласункамі, прыняўшы ўдзел у народнай дэгустацыі. Завершыцца свята дыскатэкай.

Тэл.: +375 1515 39746, філіял “Харціцкі ЦКіВЧ”

13 March

Pancake Festival "Oh, my pancakes, my little pancakes" (Mosty district, agro-town Hartitsa)

With aromatic, fluffy and tasty pancakes hospitable agro-town Hartitsa invites you to the pancake holiday "Oh, my pancakes, my little pancakes." Guests will enjoy a rich and tasty festival. Everyone will be able to participate in a master class on baking pancakes, show themselves in funny games and entertainments, as well as treat themselves to a tasty delicacy by taking part in a folk degustation. The festival will end with a disco.

Tel.: +375 1515 39746, the branch “Hartitsa Center of Leisure and Culture”

 • 3 июля
  Городской праздник «Квітней, Беларусь мая родная»

3 июля
Городской праздник «Квітней, Беларусь мая родная» (г.Мосты)
Приглашаем всех на праздник «Квітней, Беларусь мая родная», посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь. Это поистине всенародный праздник, собирающий не одно поколение людей. Откроет праздник шествие колонны трудовых коллективов и организаций. Мостовчан и гостей города ждёт чествование лучших людей Мостовщины, внёсших значительный вклад в развитие Мостовского района, праздничный концерт. Для детей будут работать аттракционы, игры, конкурсы.

Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

3 ліпеня
Гарадское свята “Квітней, Беларусь мая родная” (г.Масты)
Запрашаем усіх на свята “Квітней, Беларусь мая родная”, прысвечанае Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта сапраўды ўсенароднае свята, якое збірае не адно пакаленне людзей. Адкрые свята шэсце калоны працоўных калектываў і арганізацый. Мастаўчан і гасцей горада чакае ўшанаванне лепшых людзей Мастоўшчыны, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё Мастоўскага раёна, святочны канцэрт. Для дзяцей будуць працаваць атракцыёны, гульні, конкурсы.
Тэл.: +375 1515 64494, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”


3 July
City Holiday “Prosper, My Dear Belarus!” (Mosty city)
We invite everyone to the holiday “Prosper, My Dear Belarus!”, dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus. It’s a truly national holiday that gathers more than one generation of people. The procession of columns of labor collectives and organizations will open the holiday. Residents and guests of the city will see the honoring of the best people of the Mosty region, who made a significant contribution to the development of the Mosty district, and a festive concert. There will also be amusement rides for children, games and competitions.
Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mosty District Center of Culture”

10 июля

Народное гулянье «Вянок чароўных кветак» (Мостовский район, аг. Глядовичи)

Приглашаем всех на народное гулянье «Вянок чароўных кветак». Гостей ожидает театрализованное представление, хороводы, купальский костёр, игры, конкурсы, концертная программа, работа аттракционов, праздничная торговля. Девушки смогут поучаствовать в традиционных гаданиях на венках, молодые люди – проявить мужество в состязаниях с «нечистой силой».

Тел.: +375 1515 61743, СК «Глядовичи»

10 ліпеня

Нарднае гулянне “Вянок чароўных кветак” (Мастоўскі раён, аг. Глядавічы)

Запрашаем усіх на народнае гулянне “Вянок чароўных кветак”. Гасцей чакае тэатралізаванае прадстаўленне, карагоды, купальскае вогнішча, гульні, конкурсы, канцэртная праграма, праца атракцыёнаў, святочны гандаль. Дзяўчыны змогуць паўдзельнічаць у традыцыйных варожбах на вянках, маладыя хлопцы – праявіць мужнасць у спаборніцтвах з “нячыстай сілай”.

Тэл.: +375 1515 61743, СК “Глядавічы”

10 June

Folk Festivity “The Wreath of Magic Flowers” (Mosty district, agro-town Glyadovichi)

We invite everyone to the folk festivity “The Wreath of Magic Flowers”. The festivity will offer to the guests a theatrical performance, round dances, Kupala bonfire, games, contests, a concert program, amusement rides and festive trade. Girls will be able to take part in traditional divination on wreaths, and young men will show courage in competitions with "evil spirits".

Tel.: +375 1515 61743, Village Hall “Glyadovichi”

 • 10 июля

Городской арт-пикник «На хвалях Нёмана»

10 июля

Городской арт-пикник «На хвалях Нёмана» (г. Мосты, урочище Михайловка)

Приглашаем всех гостей на незабываемый праздник «На хвалях Нёмана». Все желающие смогут увидеть яркое кулинарное шоу, заплыв «На чём попало», отведать ухи и просто хорошо и комфортно отдохнуть всей семьёй. На празднике выберут самого ловкого мастера рыбной ловли. Множество разнообразных конкурсов, выступлений, игровых программ, сюрпризов и различные фестивали ждут Вас на празднике.

Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

10 ліпеня

Гарадскі арт-пікнік “На хвалях Нёмана” (г. Масты, урочышча Міхайлоўка)

Запрашаем усіх гасцей на незабыўнае свята “На хвалях Нёмана”. Усе жадаючыя змогуць убачыць яскравае кулінарнае шоу, заплыў “На чым папала”, пакаштаваць вухі і проста добра і камфортна адпачыць усёй сям’ёй. На свяце выбяруць самага спрытнага майстра рыбнай лоўлі. Мноства разнастайных конкурсаў, выступленняў, гульнёвых праграм, сюрпрызаў і разнастайныя фестывалі чакаюць Вас на свяце.

Тэл.: +375 1515 64494, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”

10 July

City Art-picnic “On the Waves of Neman” (Mosty city, Mikhailovka area)

We invite all guests to the unforgettable holiday “On the Waves of Neman”. Everyone will be able to see a bright culinary show and swim “On whatever turns up”, taste fish soup and just have a good and comfortable rest with the whole family. The most skillful fishing master will be chosen at the festival. You can enjoy many different contests, performances, game programs, surprises and various festivals at the holiday.

Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mosty District Center of Culture”

 • 10 июля

Гудевичский фэст «Купальскія таямніцы» 

10 июля

Гудевичский фэст «Купальскія таямніцы» (Мостовский район, аг.Гудевичи)

Все желающие приглашаются на зрелищные «Купальскія таямніцы». Наш праздник – это возможность окунуться в атмосферу таинственности, отлично отдохнуть от будничной суеты и просто интересно провести время в хорошей компании. Вас ожидает: театрализованное представление, квест «У пошуках папараць-кветкі», игровые программы, конкурсы, выставки изделий мастеров народного творчества, концертная программа, работа аттракционов, праздничная торговля. Завершится праздник молодёжной дискотекой.

Тел.: +375 1515 39313, филиал «Гудевичский ЦДиК»

10 ліпеня

Гудзевіцкі фэст “Купальскія таямніцы” (Мастоўскі раён, аг. Гудзевічы)

Усе жадаючыя запрашаюцца на відовішчныя “Купальскія таямніцы”. Наша свята – гэта магчымасць акунуцца ў атмасферу таямнічасці, выдатна адпачыць ад будзённай мітусні і проста цікава правесці час у добрай кампаніі. Вас чакае: тэатралізаванае прадстаўленне, квест “У пошуках папараць-кветкі”, гульнёвыя праграмы, конкурсы, выставы вырабаў майстроў народнай творчасці, канцэртная праграма, праца атракцыёнаў, святочны гандаль. Завершыцца свята дыскатэкай для моладзі.

Тэл.: +375 1515 39313, філіял “Гудзевіцкі ЦКіВЧ”

10 July

Gudevichi Festival “Kupala Mysteries” (Mosty district, agro-town Gudevichi)

We invite everyone to the spectacular “Kupala Mysteries”. Our holiday is an opportunity to plunge into the atmosphere of mystery, have a great rest from the hustle and bustle of everyday life and just have fun in a good company. You will enjoy a theatrical performance, the quest "Searching for the fern flower", game programs, competitions, exhibitions of folk art, a concert program, amusement rides and festive trade. The festival will end with a youth disco.

Tel.: +375 1515 39313, the branch “Gudevichi Center of Leisure and Culture”

 • 9 мая
  Городской праздник «Память нашу не стереть с годами»

9 мая
Городской праздник «Память нашу не стереть с годами» (г.Мосты)

Приглашаем всех гостей на городской праздник «Память нашу не стереть с годами». Великая Отечественная война – это слава и гордость Беларуси. Значимость этого события с каждым годом только возрастает. Начнётся праздник под звуки духового оркестра, шествием трудовых и творческих коллективов, далее состоится митинг-реквием. Развернутся торговые ряды, детские игровые программы, выставка-продажа изделий народных мастеров. Участников праздника порадует праздничный концерт, дискотека и салют.

Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

9 мая

Гарадское свята “Памяць нашу не сцерці з гадамі” (г.Масты)

Запрашаем усіх гасцей на гарадское свята “Памяць нашу не сцерці з гадамі”. Вялікая Айчынная вайна – гэта слава і гонар Беларусі. Значнасць гэтай падзеі з кожным годам толькі ўзрастае. Пачнецца свята пад гукі духавога аркестра, шэсцем працоўных і творчых калектываў, далей адбудзецца мітынг-рэквіем. Разгорнуцца гандлёвыя шэрагі, дзіцячыя гульнёвыя праграмы, выстава-продаж вырабаў народных майстроў. Удзельнікаў свята парадуе святочны канцэрт, дыскатэка і салют.

Тэл.: +375 1515 64494, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”

9 May
City Holiday “Our Memory Cannot be Erased over the Years” (Mosty city)
We invite all guests to the city holiday "Our memory cannot be erased over the years". The Great Patriotic War is the glory and pride of Belarus. The significance of this event only increases with every year. The holiday will begin with the sounds of a brass band, a procession of labor and creative collectives, followed by a requiem meeting. There will be trade rows, children's play programs, an exhibition and sale of products of folk craftsmen. The participants of the holiday will enjoy the festive concert, disco and fireworks.
Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mosty District Center of Culture”

 • 21 августа

Праздник «Калейдоскоп Дубненского края»

21 августа

Праздник «Калейдоскоп Дубненского края» (Мостовский район, аг. Дубно)

Приглашаем всех на праздник «Калейдоскоп Дубненского края». В программе праздника: поздравление гостей праздника, чествование старожилов, новорожденных, молодых и юбилейных семейных пар, многодетных семей. Работа аттракционов, праздничная торговля, музыкальные поздравления, конкурс на лучший двор. Для детей будут проводиться развлекательно-игровые программы.

Тел.: +375 1515 32316, филиал «Дубненский ЦДиК»

21 жніўня

Свята “Калейдаскоп Дубненскага краю” (Мастоўскі раён, аг. Дубна)

Запрашаем усіх на свята “Калейдаскоп Дубненскага краю”. У праграме свята: віншаванне гасцей свята, ўшаноўванне старажылаў, нованароджаных, маладых і юбілейных сямейных пар, шматдзетных сем’яў. Праца атракцыёнаў, святочны гандаль, музычныя віншаванні, конкурс на лепшы двор. Для дзяцей будуць праводзіцца забаўляльна-гульнявыя праграмы.

Тэл.: +375 1515 32316, філіял “Дубненскі ЦКіВЧ”

21 August
Festival “Dubno Land Kaleidoscope” (Mosty district, agro-town Dubno)
We invite everyone to the festival “Dubno Land Kaleidoscope”. The program of the holiday includes: congratulations to the guests of the holiday, honoring old inhabitants, newborns, young and anniversary married couples, large families. There will also be amusement rides, festive trade, musical greetings and competition for the best yard. Children will enjoy entertainment and game programs.
Tel.: +375 1515 32316, the branch “Dubno Center of Leisure and Culture”

 • 28 августа
  Праздник города Мосты «Мой город мира и добра!», «Дожинки-2021»

28 августа
Праздник города Мосты «Мой город мира и добра!», «Дожинки-2021» (г.Мосты)
Этот день, без сомнения, один из самых масштабных, долгожданных и душевных для всех мостовчан и жителей нашего района. В этот день везде царит особая атмосфера сплочённости. Откроет праздник шествие трудовых и творческих коллективов. В программе праздника: работа тематических подворьев сельскохозяйственных организаций, праздничная торговая ярмарка, выставка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Гродненской области, зрелищный обряд «Дожинки», чествование победителей жатвы, библиофест, спортивные соревнования, детские развлекательно-игровые программы. Также мостовчан ждут различные фестивали и праздничный концерт.
Тел.: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

28 жніўня

Свята горада Масты “Мой горад міру і дабра!”, “Дажынкі-2021” (г.Масты)

Гэты дзень, без сумневу, адзін з самых маштабных, доўгачаканых і душэўных для ўсіх мастаўчан і жыхароў нашага раёна. У гэты дзень паўсюль пануе асаблівая атмасфера згуртаванасці. Адкрые свята шэсце працоўных і творчых калектываў. У праграме свята: праца тэматычных падворкаў сельскагаспадарчых арганізацый, святочны гандлёвы кірмаш, выстава вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці майстроў Гродзенскай вобласці, відовішчны абрад “Дажынкі”, ўшанаванне пераможцаў жатвы, бібліяфэст, спартыўныя спаборніцтвы, дзіцячыя забаўляльна-гульнявыя праграмы. Таксама мастаўчан чакаюць разнастайныя фестывалі і святочны канцэрт.
Тэл.: +375 1515 64494, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”


28 August
Mosty City Holiday “My City of Peace and Kindness!”, “Harvest Festival-2021” (Mosty city)
This day, without a doubt, is one of the most large-scale, long-awaited and heartwarming for all residents of Mosty city and our region. On this day, a special atmosphere of solidarity reigns everywhere. The holiday will be opened with a procession of labor and creative collectives. The program of the holiday will include: the work of thematic farmsteads of agricultural organizations, a festive trade fair, an exhibition of arts and crafts by masters of the Grodno region, a spectacular ceremony "Harvest Festival", honoring the winners of the harvest, bibliofest, sports competitions, children's entertainment and game programs. Mosty guests and residents will also enjoy various festivals and a holiday concert.
Tel.: +375 1515 64494, State Institution “Mosty District Center of Culture”

 • 18 июля
  Народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса»

18 июля
Народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса» (Мостовский район, аг.Куриловичи)
Приглашаем всех на народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса». Начнётся праздник парадом всевозможных транспортных средств. На протяжении мероприятия прозвучат лучшие песни в исполнении участников любительских коллективов, для детей будут работать аттракционы, конкурсы, развлекательно-игровые программы, катание на повозке, закончится праздник молодёжной дискотекой.
Тел.: +375 1515 62799, филиал «Куриловичский ЦДиК»


18 ліпеня
Народнае гулянне “Вясёлы вазок – чатыры колы” (Мастоўскі раён, аг.Курылавічы)
Запрашаем усіх на народнае гулянне “Вясёлы вазок – чатыры колы”. Пачнецца свята парадам разнастайных транспартных сродкаў. На працягу мерапрыемства прагучаць лепшыя песні ў выкананні ўдзельнікаў аматарскіх калектываў, для дзяцей будуць працаваць атракцыёны, конкурсы, забаўляльна-гульнёвыя праграмы, катанне на вазку, завершыцца свята дыскатэкай для моладзі.
Тэл.: +375 1515 62799, філіял “Курылавіцкі ЦКіВЧ”


18 July
Folk Festival “Funny Cart on Four Wheels” (Mosty district, agro-town Kurilovichi)
We invite everyone to the folk festival “Funny Cart on Four Wheels”. The holiday will begin with a parade of all kinds of vehicles. During the event you can enjoy the best songs performed by members of amateur groups, there will also be amusement rides, contests, entertainment and game programs, riding a carriage, and the holiday will end with a youth disco.
Tel.: +375 1515 62799, the branch “Kurilovichi Center of Leisure and Culture”

 • 26 июня

Праздник национальной кухни «Лунненскія пачастункі»

26 июня

Праздник национальной кухни «Лунненскія пачастункі» (Мостовский район, аг. Лунно)

Приглашаем всех на праздник «Лунненскія пачастункі». Гостей праздника порадует большая кулинарная выставка изделий лунненских хозяюшек, любое из которых можно будет продегустировать. Никого не оставит равнодушным конкурс на самое вкусное приготовление клёцок по-лунненски. Праздник украсят яркие концертные номера коллективов любительского творчества. Все желающие смогут поучаствовать в мастер- классах, конкурсах, игровой программе. В завершении праздника всех ждет дискотека.

Тел.: +375 1515 28415, филиал «Лунненский ЦДиК»

26 чэрвеня
Свята нацыянальнай кухні “Лунненскія пачастункі” (Мастоўскі раён, аг.Лунна)
Запрашаем усіх на свята “Лунненскія пачастункі”. Гасцей свята парадуе вялікая кулінарная выстава вырабаў лунненскіх гаспадыняк, кожны з якіх можна будзе прадэгуставаць. Нікога не пакіне абыякавым конкурс на самае смачнае прыгатаванне клёцак па-лунненску. Свята ўпрыгожаць яскравыя канцэртныя нумары калектываў аматарскай творчасці. Усе жадаючыя змогуць прыняць удзел у майстар-класах, конкурсах, гульнёвай праграме. У завяршэнні свята усіх чакае дыскатэка.
Тэл.: +375 1515 28415, філіял “Лунненскі ЦКіВЧ”


26 June
National Cuisine Festival “Lunno Treats” (Mosty district, agro-town Lunno)
We invite everyone to the festival “Lunno Treats”. Guests of the holiday will be delighted with a large culinary exhibition of products of the Lunno hostesses, where you can taste every dish. The competition for the most delicious Lunno-style dumplings will not leave anyone indifferent. The holiday will be decorated with bright concert numbers of amateur performance groups. Everyone will be able to participate in master classes, contests and game programs. All comers will enjoy a disco at the end of the holiday.
Tel.: +375 1515 28415, the branch “Lunno Center of Leisure and Culture”

 • 6 июня
  Праздник фольклора «Па сцежках спадчыны»

6 июня
Праздник фольклора «Па сцежках спадчыны» (Мостовский район, аг. Большие Озёрки)
Всех желающих приглашаем на праздник фольклора «Па сцежках спадчыны». Главный акцент праздника – местный танцевальный стиль «Котчынская кадрыля», который включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как образец нематериальной культуры. Гостей ждут выступления коллективов любительского творчества, выставка народного творчества, песни, танцы, игры и многое другое.  Все желающие могут принять участие в мастер-классе по изучению танцев «Котчинская кадриль», «Падеспань», «Краковяк».
Тел.: +375 1515 63122, СК «Озёрки»


6 чэрвеня
Свята фальклору “Па сцежках спадчыны” (Мастоўскі раён, аг. Вялікія Азёркі)
Усіх жадаючых запрашаем на свята фальклору “Па сцежках спадчыны”. Галоўны акцэнт свята – мясцовы танцавальны стыль “Котчынская кадрыля”, які ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь як узор нематэрыяльнай культуры. Гасцей чакаюць выступленні калектываў аматарскай творчасці, выстава народнай творчасці, песні, танцы, гульні і шмат іншага. Усе жадаючыя могуць прыняць удзел у майстар-класе па вывучэнні танцаў “Котчынская кадрыля”, “Падэспань”, “Кракавяк”.
Тэл.: +375 1515 63122, СК “Азёркі”


6 June

Folklore Festival “On the Paths of Heritage” (Mosty district, agro-town Bolshie Oziorki)
We invite everyone to the folklore festival “On the Paths of Heritage”. The main accent of the holiday is the local dance style "Kotchino Quadrille", which is included in the State List of Historical and Cultural Values of the Republic of Belarus as an example of intangible culture. Guests will enjoy performances by amateur art groups, an exhibition of folk art, songs, dances, games and many more. Everyone can take part in a master class on the study of dances "Kotchino Quadrille", "Pas d’Espagne", "Cracovienne".
Tel.: +375 1515 63122, Village Hall “Oziorki”

 • 11 июля
  Праздник цветов «Наш край – цветочный рай»

11 июля
Праздник цветов «Наш край – цветочный рай» (Мостовский район, аг. Милевичи)
Праздник цветов «Наш край – цветочный рай» дарит не только хорошие, позитивные эмоции, но и красивые места для фотосессии. Данное мероприятие собирает много гостей, коллекционеров цветов и предлагает культурную программу: мастер-класс по изготовлению цветов из различных материалов, выставки работ местных мастериц на цветочную тематику, фито-бар «Целебные напитки природы», концертное выступление коллективов любительского творчества, детское дефиле. Побыв на празднике, вам непременно захочется вернуться и окунуться в волшебный мир цветов.

Тел.: +375 1515 31527, филиал «Милевичский ЦДиК»

11 ліпеня

Свята кветак “Наш край – кветкавы рай” (Мастоўскі раён, аг. Мілевічы)

Свята кветак “Наш край – кветкавы рай” дорыць не толькі добрыя, пазітыўныя эмоцыі, але і прыгожыя месцы для фотасесіі. Дадзенае мерапрыемства збірае шмат гасцей, калекцыянераў кветак і прапануе культурную праграму: майстар-клас па вырабу кветак з разнастайных матэрыялаў, выставы работ мясцовых майстрых на кветкавую тэматыку, фіта-бар “Гаючыя напоі прыроды”, канцэртныя выступленні калектываў аматарскай творчасці, дзіцячае дэфіле. Пабыўшы на свяце, вам абавязкова захочацца вярнуцца і акунуцца ў чароўны свет кветак.

Тэл.: +375 1515 31527, філіял “Мілевічскі ЦКіВЧ”

11 July

Flower Festival "Our Land is a Flowery Eden" (Mosty district, agro-town Milevichi)
Flower Festival "Our Land is a Flowery Eden" gives not only good, positive emotions, but also beautiful places for a photo session. This event attracts many guests, flower collectors and offers the following cultural program: a master class on making flowers from various materials, exhibitions of works by local craftswomen on floral themes, a phyto-bar "Healing drinks of nature", a concert performance by amateur art groups and a children's defile. After visiting the holiday, you will certainly want to return and plunge again into the magical world of flowers.
Tel.: +375 1515 31527, the branch “Milevichi Center of Leisure and Culture”

Социальные сети

Яндекс.Метрика

Контактная информация

231600, Гродненская область, г.Мосты, ул.Советская, д.50
80151532329
metodist.25@tut.by